Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Ebbers Salarisadvies

1. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
Opdrachtnemer:
Ebbers Salarisadvies. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.
Persoonsgegevens:
Alle op natuurlijke personen herleidbare gegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Bescheiden:
Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
Werkzaamheden:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht, een en ander in de ruimste zin.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijziging van deze voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitgesloten.
2.3 Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de bestuurders en werknemers van opdrachtnemer en/of op de eventueel door opdrachtnemer ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende offerte door opdrachtnemer retour is ontvangen, mondelinge afspraken zijn gemaakt of met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
3.2 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. Gegevens opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
4.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorig lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden en vrijwaart opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie.

5. Uitvoering opdracht

5.1 Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen. Hij zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem wordt verwacht.
5.2 Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde.
5.3 Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van opdrachtgever, die niet vallen onder de werkzaamheden zoals die zijn overeengekomen, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden krachtens incidentele opdracht zijdens opdrachtgever zijn verricht, onverminderd het recht van opdrachtnemer met andere middelen dit bewijs te leveren.

6. Overmacht

6.1 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment, dat de opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat opdrachtnemer in verzuim komt en zonder dat hij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.
6.2 Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen nadat een periode van 30 dagen is verstreken en de verplichtingen als gevolg van de situatie van overmacht nog steeds niet nagekomen kunnen worden.

7. Honorarium

7.1 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
7.2 Het honorarium van opdrachtnemer, vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting door opdrachtnemer aan opdrachtgever per maand of kwartaal in rekening gebracht of na voltooiing van opgedragen werkzaamheden, zulks ter keuze van opdrachtnemer.
7.3 Het verschuldigde vaste bedrag per jaar per onderneming zal in zijn geheel in de maand januari of in het 1e kwartaal van een jaar in rekening worden gebracht.
7.4 Begrotingen van het honorarium ter zake van werkzaamheden van opdrachtnemer dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.

8. Betaling

8.1 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, in euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening
8.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer. Indien opdrachtgever in verzuim is, worden alle vorderingen van opdrachtnemer ter zake van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar.
8.3 Kosten ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150,=.
8.4 Voor het geval opdrachtnemer zijn vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt, is opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten, onverminderd de aanspraken van opdrachtnemer ter zake van buitengerechtelijke kosten, volledig te vergoeden. Hieronder zijn begrepen alle kosten voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling van opdrachtgever op grond van artikel 237 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
8.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

9. Klachten; reclame

9.1 Een reclame of klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, mits opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
9.2 Een reclame of klacht als bedoeld in lid 1, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een of meer fouten van opdrachtnemer, voor zover deze verband houden met de opdracht en voor zover de aansprakelijkheid en die schade worden gedekt door de door de opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een en ander te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico.
10.2 Op schriftelijk verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer een kopie van de polis(-voorwaarden) aan opdrachtgever toezenden.
10.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens opdrachtgever; schade als gevolg van fouten in door haar geraadpleegde wet-, en regelgeving en/of (vak-)literatuur; schade als gevolg van gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals e-mail; beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden; indirecte schade, waar hier onder wordt verstaan: gevolgs- en bedrijfsschade
10.4 In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen recht op uitkering zou geven, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, beperkt tot een bedrag van tweemaal (2) maal het honorarium voor de betreffende opdracht of, in geval van duurovereenkomsten, beperkt tot éénmaal (1) maal het honorarium over het afgelopen jaar.
10.5 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
10.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.
10.7 Iedere aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt na verloop van één (1) jaar nadat de melding van de aanspraak is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij deze inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
10.8 Het recht om de overeenkomst met opdrachtnemer te ontbinden is uitgesloten.

11. Opzegging

11.1 Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen steeds de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, tenzij de redelijkheid zich tegen een dergelijke termijn verzet.
11.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
11.3 Opzegging ontslaat opdrachtgever niet van haar (betalings-)verplichtingen jegens opdrachtnemer.

12. Opschortingsrecht

12.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen, waaronder begrepen voorschotbetalingen, op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
12.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die is veroorzaakt door de door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

13. Persoonsgegevens

13.1 Opdrachtnemer zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar verwacht kunnen worden om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.
13.2 Tenzij opdrachtnemer zulks verplicht is op grond van de wet zullen geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Ebbers Salarisadvies

Scroll naar boven